Instruments for Quality Control

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 - ALGEMEENHEDEN

1.1 - De verkopen van METIL INDUSTRIE BV zijn onderworpen aan huidige algemene voorwaarden, en aan de bijzondere voorwaarden van elke overeenkomst. De klant wordt geacht deze te aanvaarden ten laatste bij de aanvaarding van de bestelling door METIL INDUSTRIE BV; de aankoopvoorwaarden door de klant bedongen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 - Huidige overeenkomst maakt het volledige akkoord uit tussen de partijen, en vervangt en vernietigt alle schriftelijke of mondelinge voorstellen en verbintenissen die eraan voorafgingen evenals alle andere mededelingen tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van huidige overeenkomst.

1.3 - Elke afwijking van huidige voorwaarden zal voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk moeten worden aanvaard door METIL INDUSTRIE BV.

1.4 - Het feit een clausule van huidige algemene voorwaarden niet toe te passen of deze slechts toe te passen met enige vertraging, heeft noch de opheffing, noch de wijziging van deze clausule of het geheel van huidige algemene voorwaarden tot gevolg ; deze zullen steeds van strikte toepassing blijven.

1.5 - Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten of diensten.

Artikel 2 - AANBOD - PRIJZEN - LEVERINGSTERMIJNEN

2.1 - Al onze offertes zijn slechts gedurende 30 dagen geldig, en verbinden ons pas na schriftelijke bevestiging van de persoon aan wie ze toegezonden werden en/of die degelijk gemachtigd is (wanneer het gaat om een vennootschap). Al onze voorstellen, catalogi, documentatiebrochures, prijslijsten, en verscheidene inlichtingen verschaft aan de cliënten zijn slechts indicatief, en zullen geenszins aanschouwd kunnen worden als een aanbod en worden opgesteld zonder enige verbintenis van onzentwege.

Alle afbeeldingen, alle schema's, alle gegevens betreffende het gewicht, de afmetingen, of nog de verenigbaarheid van het product met de nieuwe technologieën, die worden weergegeven in publiciteit of in andere vormen van mededelingen hebben enkel een indicatieve waarde. Kleine afwijkingen van in een aanbod medegedeelde gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij geen aanleiding geven tot een andere belangrijke prestatie in hoofde van METIL INDUSTRIE BV. Hiervoor behoudt METIL INDUSTRIE BV zich uitdrukkelijk het recht voor om de gegevens van het aanbod te wijzigen of te verbeteren, om de technische verwezenlijking te vergemakkelijken. De koper kan hier geen rechten uit putten.

2.2 - De prijzen zijn exclusief B.T.W en andere belastingen.

2.3 - Alle belastingen en de B.T.W. welke niet in de verkoopprijs inbegrepen zijn, vallen ten laste van de klant.

2.4 - De leveringstermijnen zijn ten indicatieve titel en zonder enige verbintenis aangegeven. METIL INDUSTRIE BV kan in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor een vertraging in de leveringen. Dergelijke laattijdigheid geeft geen aanleiding tot de opzegging van de verkoopsovereenkomst, noch tot het betalen van om het even welke schadevergoeding.

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de betaling van het voorschot voorzien in de verkoopsovereenkomst, of vanaf de verkoopsovereenkomst indien geen voorschot voorzien werd. De levering heeft plaats in onze werkplaatsen of winkels, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

2.5 - De goederen worden geacht aanvaard te zijn in de opslagplaatsen/winkels van METIL INDUSTRIE BV, ten laatste op het ogenblik dat zij deze opslagplaatsen/winkels verlaten. Het vervoer van de goederen gebeurt uitsluitend voor rekening en op kosten van de koper, op zijn eigen risico. De overdracht van het risico naar de koper toe heeft plaats op het ogenblik dat de goederen de lokalen van METIL INDUSTRIE BV hebben verlaten.

2.6 - De prijzen van METIL INDUSTRIE BV werden vastgesteld op basis van het aanbod of bestekken die haar werden overgemaakt door haar eigen leveranciers. Bijgevolg, in geval van verhogingen van een aanbod of bestekken door haar leveranciers, behoudt METIL INDUSTRIE BV zich het recht voor de aan de koper voorgestelde prijs in dezelfde mate te verhogen.

Artikel 3 - BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 - Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, zijn de facturen contant betaalbaar. In geval van verkoop met uitgestelde levering moeten zij echter ten belope van 50% bij de bevestiging van de bestelling betaald worden, het saldo is betaalbaar bij de levering.

De factuur is betaalbaar op de zetel van METIL INDUSTRIE BV en op de overeengekomen vervaldag.

Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen noch schuldvernieuwing, noch afwijking van deze clausule met zich mee.

3.2 - De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege, en dit zonder enige andere ingebrekestelling een interest op van 15% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van euros 250,00.

3.3 - De koper kan in geen enkel geval een uitstel vragen of een vereffening inroepen voor de uitvoering van zijn verplichtingen.

3.4 - De koper kan in geen enkel geval zijn betalingen geheel of gedeeltelijk opschorten inzonderheid in geval van betwisting met METIL INDUSTRIE BV, of nog in het geval van opeenvolgende of aanvullende verkopen.

Artikel 4 - BETWISTINGEN

4.1 - Elke betwisting aangaande een factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst, bij gebreke waaraan de factuur zal worden beschouw als aanvaard.

4.2 - Elke betwisting betreffende de goederen moet binnen de 5 werkdagen vanaf de ontvangst gebeuren, bij gebreke waaraan de goederen zullen worden beschouw als definitief aanvaard. In ieder geval zal met geen enkele aangifte meer rekening kunnen worden gehouden nadat de betrokken goederen op de één of de andere manier gebruikt of gewijzigd werden.

In geval van weigering van het goed wegens niet conformiteit, zal METIL INDUSTRIE BV volgens haar eigen keuze, het recht hebben om hetzij, het goed te vervangen, hetzij de betaalde prijs terug te betalen, zonder dat de koper hierdoor van haar enige om het even welke schadevergoeding kan vorderen.

4.3 - In geen enkel geval zal de inleiding van enig rechtsgeding, of het bestaan van enig conflict kunnen worden ingeroepen om de verplichtingen van de koper op te schorten.

4.4 - In geval van niet-uitvoering van de verplichtingen vanwege de koper en in het bijzonder het uitblijven van de betaling van een vervallen factuur, behoudt METIL INDUSTRIE BV zich het recht voor om van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een einde te stellen aan de overeenkomst.

4.5 - Bovendien zal, indien nodig, een schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 5 - ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

In geen geval kan de koper de verkoopovereenkomst eenzijdig opzeggen.

In geval van annulatie van de bestelling door de koper behoudt METIL INDUSTRIE BV zich, volgens haar eigen keuze, het recht voor om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen ofwel haar ontbinding met schadevergoeding te vorderen.

In dat geval mag METIL INDUSTRIE BV een forfaitaire schadevergoeding eisen, gelijk aan 40% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht van METIL INDUSTRIE BV een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een hogere schade bewijst.

In geval van ontbinding of vereffening van de koper, alsmede in geval van staking van betaling, van protest of elke gebeurtenis die een vermindering van haar solvabiliteit meebrengt, heeft METIL INDUSTRIE BV het recht om tijdelijk of definitief de hangende leveringen op te schorten en dit, zonder enige afbreuk aan haar recht om ofwel de onmiddellijke betaling, ofwel de ontbinding van de verkoopovereenkomst met in beide gevallen een eventuele schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 - BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, die voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van METIL INDUSTRIE BV. In geval van niet betaling op de vervaldagen kunnen de goederen door de verkoper worden teruggenomen. Artikel 7 - GEVALLEN VAN EXONERATIE - OVERMACHT

De koper zal zich nooit op overmacht kunnen beroepen om zich van zijn verbintenissen te bevrijden.

7.1 - Elke laattijdigheid, ongeacht de duur ervan, die haar oorsprong vindt in een geval van overmacht bevrijdt METIL INDUSTRIE BV, of machtigt haar om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende de duur van de storing, en dit volgens de keuze van METIL INDUSTRIE BV.

Worden onder meer als overmacht beschouwd: arbeidsconflicten, vertraging vanwege de leveranciers, oorlog, brand, natuurrampen, uitvoerverbod opgelegd door een overheid, alle gevallen die het transport der goederen of de levering van de diensten zouden bemoeilijken, problemen van organisatie binnen de vennootschap (afwezigheid van personeel wegens ziekte, machinale defecten,...).

METIL INDUSTRIE is niet gehouden de voorzienbaarheid van de storing te bewijzen, noch het feit dat zij zich hieraan niet heeft kunnen onttrekken.

Artikel 8 - AANSPRAKELIJKHEID

METIL INDUSTRIE BV kan, behoudens opzettelijke en/of grove fout, geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van haar producten.

METIL INDUSTRIE BV zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade veroorzaakt door haar producten, en dit door toedoen van de gebruiker.

METIL INDUSTRIE zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enig probleem veroorzaakt door de producten die door haar enkel worden doorverkocht.

In geval van niet-conformiteit van de geleverde producten met de bijgeleverde beschrijving ervan, zal de verantwoordelijkheid van METIL INDUSTRIE BV niet in het gedrang kunnen gebracht worden, indien dit product niet door METIL INDUSTRIE BV zelf vervaardigd is.

Artikel 9 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement waarin METIL INDUSTRIE BV gevestigd is, uitsluitend bevoegd. METIL INDUSTRIE BV behoudt zich het recht voor zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te wenden.